Jour- och familjehem.

Vi erbjuder jourhem för personer som är i akut behov av skydd, stöd eller vård.

Jour- och familjehem.

Vi erbjuder jourhem för personer som är i akut behov av skydd, stöd eller vård.

Jour- och familjehem, förstärkta familjehem, Familjestödsboende/brevidboende

Egna Ben har jour- och familjehem över hela Sverige och vi tar emot placeringar av barn och unga enligt SoL och LVU. Vi har ramavtal med de flesta av landets kommuner.

Jourhem

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem har beredskap att ta emot barn och ungdomar för akut placering. Tiden för en jourhemsplacering varierar från något dygn upp till ett halvår.

Vem placeras i ett jourhem?

Barn och ungdomar som aktualiseras och utreds inom socialtjänsten kan placeras i ett jourhem. I de flesta fall kan barnet/ungdomen bo kvar hemma under utredningstiden, men i bland finns skäl att flytta ett barn/ungdom omgående. Skälen till att ett barn/ungdom behöver flytta är densamma som vid en familjehemsplacering, men av en akutare karaktär. I vissa fall får Socialtjänsten omhänderta barn/ungdomar mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en frivillig placering placeras barnet/ungdomen enligt socialtjänsten (SoL).
Som jourhem får familjen en ekonomisk ersättning för varje dygn. Ersättningen är per månad och per barn. Omkostnaden är nästintill skattefri medan arvodet är skattepliktigt. Att ta emot ett barn som jourhem ska alltid handla om viljan att ge någon en trygg och stabil uppväxt, inte om ekonomisk vinning.

Familjehem

Vad är ett familjehem?

Familjehem tar emot barn och ungdomar för stadigvarande vård och fostran. Som familjehem är man ”extraförälder” till någon annans barn. Familjehemmet ansvarar för barnets/ungdomens dagliga vård under placeringen.
Som familjehem får man en ekonomisk ersättning för varje dygn. Ersättningen är per månad och per barn. Omkostnaden är nästintill skattefri medan arvodet är skattepliktigt. Att ta emot ett barn som jourhem ska alltid handla om viljan att ge någon en trygg och stabil uppväxt, inte om ekonomisk vinning.
Det är viktigt att familjehemmets engagemang även innefattar ett nära samarbete med barnets föräldrar och övrigt nätverk. Hur långvarig en placering är varierar och är svårt att veta från början. I samband med en placering erbjuds ibland stöd i form av t.ex. familjebehandlare till barnets föräldrar med syftet att barnet ska kunna återvända hem. En hemflytt är dock inte alltid möjlig.
Familjehemsplaceringar sker oftast som en frivillig insats enligt socialtjänstlagen (SoL), med föräldrars och den unges samtycke. I vissa fall får Socialtjänsten omhänderta barn/ungdomar mot föräldrarnas vilja, enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Att vara familjehem innebär att öppna dörrarna till sitt hem och sitt hjärta och dela med sig av sitt liv. Alla uppdrag för med sig sina utmaningar, men även glädjeämnen och utveckling. Det är viktigt att hela familjen är överens om att bli familjehem, eftersom alla påverkas av att en ny individ flyttar in till familjen. Familjehemmen erbjuds handledning och utbildning under placeringens gång.
Uppdraget som familjehem har en början och ett slut, men relationen med barnet kan bli livslång.

Vem placeras i ett familjehem?

Socialtjänstens uppgift är att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Vissa barn och ungdomar saknar en trygg och fungerande hemsituation. I en del fall beror detta på att dess föräldrar saknar förmågan att ge dem tillräcklig omsorg och omvårdnad, på grund av exempelvis sjukdom, missbruk eller bristande förmåga. I andra fall utspelar sig relationskonflikter mellan dem och föräldrarna.
Att leva under otrygga förhållanden sätter spår hos ett barn/ungdomar och kan leda till en utveckling av negativa och destruktiva beteenden. En del kan få svårt att klara av skolan, andra drabbas av ät- eller sömnstörningar. I vissa fall förekommer alkohol, droger och självskadebeteende. Barn och ungdomar behöver vuxna som ser dem, förstår dem och som engagerar sig i dem.
När omsorgen brister eller när ett barn/ungdom har fastnat i ett negativt beteende kan det vara bra om de får bo i ett familjehem under en kortare eller längre period. På så vis kan man främja en gynnsam utveckling hos dessa barn/ungdomar.

Förstärkt familjehem

Vad är ett förstärkt familjehem?

”Med familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.” (Socialtjänstförordningen 3 kap. 2 §)
Att få ett uppdrag som förstärkt familjehem innebär att en vuxen behöver vara hemma på heltid samt finnas tillgänglig för den placerade. Familjehemmet behöver dessutom ha tid för regelbundna samverkansmöten med familjehemskonsulent,
ansvarig socialsekreterare och insatssamordnare för behandlande insatser. Uppdraget innebär även uppföljningsmöten med den placerade och dess nätverk.
Familjehemskonsulent har hög tillgänglighet dagtid och familjehemmet får regelbundet stöd av familjehemskonsulent genom tät telefonkontakt och personliga möten. Familjehemmet får extern grupphandledning tillsammans med andra förstärkta familjehem och familjehemsvården stärks upp med behandlande insatser till den placerade och/eller dess nätverk.
Familjehemmet bör ha tidigare erfarenhet av familjehemsplaceringar och/eller annan likvärdig kompetens. Familjehemmet kan endast ta emot en placering med förstärkt stöd åt gången men kan ha andra traditionella placeringar i mån av tid och plats.

Vem placeras i förstärkt familjehem?

Ibland har barnet/ungdomen och/eller dess nätverk ett större vårdbehov än vad en traditionell placering i familjehem kan ombesörja. Placeringen kan då stärkas upp med stöd till familjehemmet och behandlande insatser riktade mot barnet och/eller dess nätverk som kan göra det möjligt för barnet/ungdomen att bo i ett familjehem.

Hur blir man förstärkt familjehem?

Egna Ben placerar årligen barn och ungdomar i olika familjehem. Vi söker hela tiden efter familjer som har plats, tid och engagemang för att få uppdrag som familjehem till ett barn eller en ungdom. Om ni går vidare i utredningen kommer ni bli inbjudna till en informationskväll. Om ni sedan är fortsatt intresserade gör vi en utredning av er familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Familjestödsboende/Brevidboende

Familjestödsboende – Självständigt boende med närhet till en jourhemsfamilj

När klivet från att bo i familj och flytta till egen lägenhet är för stort passar familjestödsboende bra som ett mellansteg. Insatsen är flexibel, individanpassad och behovsstyrd. Här kan ungdomen växla mellan ensamtid och att spendera tid med jourhemsfamiljen – här skapas en trygg tillvaro där den unge får öva på ett självständigt liv i eget boende.

Stöd till självständighet

Den unge bor alltid i en egen del i anslutning till jourfamiljens bostad, i ett så kallat bredvidboende. Det kan vara i ett eget hus på tomten, eller i en del av huset med egen ingång och separat kök och badrum. Möjligheten till att klara sig helt själv finns, men ungdomen har nära tillgång till stöd av familjen och kan tillbringa mera tid med dem vid behov.
Ungdomen kan äta tillsammans med familjen under den första tiden, men på sikt är målet alltid att hen ska klara sig själv.

Individanpassad insats

Uppdragen definieras tydligt baserat på ungdomens förmåga att klara sig själv. Familjen hjälper vanligtvis till genom att ha kontakt med myndigheter, skola och praktikplats/arbetsgivare. Detta för att säkerställa att ungdomen har rätt stöd för att ta sig in i samhället. Familjestödsboende fungerar som ett steg mot ett eget boende eller stödboende, där jourfamiljen stöttar ungdomen både praktiskt och känslomässigt.

Kontakta oss

Caroline Chiu
Familjehemskonsult

caroline@egnaben.se
073 313 42 93