Trygg omsorg i Stockholm.

Vi hjälper barn, ungdomar och unga vuxna med att skapa en trygg tillvaro och erbjuder stödboende, jour- och familjehem och dygnet-runt-boende i Stockholm.

Trygg omsorg i Stockholm.

Vi hjälper barn, ungdomar och unga vuxna med att skapa en trygg tillvaro och erbjuder stödboende, jour- och familjehem och dygnet-runt-boende i Stockholm.

Välkommen!

Egna Ben har funnits sedan 2007 med samma grundare. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten med målet att leverera kvalificerade tjänster till våra uppdragsgivare. Här kan du läsa mer om vår historia och vår värdegrund.

Vår styrka

Vi som arbetar på Egna Ben är beteendevetare, socionomer, socialpedagoger, alkohol- och drogterapeut och legitimerad psykolog. Våra medarbetare har många års erfarenhet av arbete med ungdomar.

Svenska, engelska, dari, arabiska, franska, tigrinja, spanska, italienska.

Egna Bens värdegrund vilar på en humanistisk syn där alla människors lika värde utgör grunden för vårt förhållningssätt. Vår stolthet är våra medarbetares engagemang som kännetecknas av respekt för individen, etisk kompetens och professionalism.

IVO genomförde en inspektion av Egna Bens verksamhet 31 augusti 2018. De genomförde även en inspektion 13 mars 2019 där fokus för besöket var våra ungdomars upplevelser kring sitt boende på Egna Ben.

Grundare: Richard Stünkel.
Grundare: Fredrik Berg

Ta gärna del av vår senaste brukarundersökning för Egna Bens stödboende:

Brukarundersökning 2022 stödboende

1. Kvalitetsdeklaration

2. Lex Sarah

Det har inte inrapporterats några Lex Sarah-anmälningar.

3. Kvalitetsledningssystem

Egna Bens kvalitetsledningssystem är uppbyggt utifrån SOSFS 2011:9 och anpassad efter ISO 9001:2015. Vi arbetar systematiskt med regelbundna interna och externa kontroller för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

Synpunkter och klagomål
Du kan skicka in synpunkter eller klagomål till vår verksamhetschef Jennifer Björkström. jennifer@egnaben.se eller postledes:

Egna Ben
Att: Jennifer Björkström
Allhelgonagatan 5
118 58 Stockholm

Vi arbetar aktivt för att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Vårt gemensamma uppdrag är att vara öppna för nya utmaningar, att skapa trivsel och att bidra till en god stämning. Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Hur är det att jobba här? Ta gärna del av medarbetarundersökningen för Egna Bens stödboende: Medarbetarundersökning Stödboende 2022

Vi arbetar aktivt för att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet.

Vårt gemensamma uppdrag är att vara öppna för nya utmaningar, att skapa trivsel och att bidra till en god stämning. Arbetsglädje och god hälsa är förutsättningar för att skapa en inspirerande arbetsmiljö.

Hur är det att jobba här? Ta gärna del av medarbetarundersökningen för Egna Bens stödboende: Medarbetarundersökning Stödboende 2022

”Enkelt samarbete, tydlig information, bra insatser med brukaren i fokus.”

Vad tycker våra samarbetspartners på socialtjänsten om att samarbeta med Egna Ben? Om det han du läsa här:

Nöjdhet med Egna Ben